Moje Ciepło – W 2024 pompa ciepła nawet o 21000 zł taniej

Po lewej stronie znajduje się świnka skarbonka, po prawej pompa ciepła. Z przodu jest białe logo z domkiem po lewej stronie i z napisem Moje ciepło po prawej.

W poradniku znajdziesz dokładne informacje jak sfinansować pompę ciepła w  programie Moje Ciepło. Możesz otrzymać nawet do 21 000 zł na zakup oraz montaż, ale musisz spełnić konkretne warunki – jakie? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu.

Program Moje Ciepło 2024 a pompa ciepła w skrócie

Najważniejsze informacje związane z dofinansowaniem do pompy ciepła w programie Moje Ciepło:

 • Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele bądź współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup, jak i montaż pompy ciepła;
 • Maksymalna kwota dofinansowania zależy od pompy ciepła i wynosi 7000 zł (pompa ciepła powietrze/powietrze lub pompa ciepła powietrze/woda) lub 21 000 zł (gruntowa pompa ciepła);
 • Obowiązuje nabór w trybie ciągłym. Wnioski na dofinansowanie pompy ciepła można składać do końca 2026 r. lub wyczerpania środków.

Program Moje Ciepło – najważniejsze warunki jakie musisz spełnić, aby przystąpić do programu

Beneficjentami rządowego programu dotacji “Moje Ciepło” jest osoba fizyczna która jest właścicielem bądź współwłaścicielem nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym, tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

a) maksymalnie 63 kWh/(m2 x rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku,

b) maksymalnie 55 kWh/(m2 x rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

1. przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2. wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3. wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Więcej o warunkach dofinansowania znajdziesz na stronie:
https://mojecieplo.gov.pl/storage/Program_Priorytetowy_Moje_Cieplo.pdf

Jeśli mieszkasz w starym budownictwie, i nie kwalifikujesz się do programu “Moje Ciepło”, możesz ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła z programu “Czyste Powietrze.

Rodzaje przedsięwzięć, intensywność dofinansowania oraz okres kwalifikowalności kosztów

Rodzaj przedsięwzięcia polega na współfinansowaniu inwestycji polegających na zakupie
i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji polega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda
  z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej
  z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem;
 • w usługach montażu, uwzględniony może być również koszt transportu.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21.000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Forma dofinansowania. Maksymalna kwota dla gruntowej pompy ciepła to 21.000 zł i 7.000 zł dla pompy typu powietrze.

Wymagania techniczne dla pompy ciepła wykorzystywana do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu):

a) gruntowa pompa ciepła:

 • klasa efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C)
 • zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym wody grzewczej ≤ 35°C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe

b) pompa ciepła typu powietrze/woda:

 • klasa efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C)
 • zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym wody grzewczej ≤ 35°C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe

c) pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego bundynku

 • pompa ciepła musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego)

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

a) rozpoczęcie inwestycji – rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) oraz

b) zakończenie inwestycji – rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie;

Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:

a) koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła,

b) koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5% kosztów kwalifikowanych) – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła;

c) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone w Załączniku nr 1 do programu. Załącznik nr 1 do programu zawiera także minimalne wymagania techniczne dla współfinansowanych elementów.
Załącznik nr 1: https://mojecieplo.gov.pl/storage/Program_Priorytetowy_Moje_Cieplo.pdf

Terminy i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w trybie ciągłym, w okresie
29.04.2022 – 31.12.2026 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Środki wydatkowane będę do 31.12.2027 r.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

Załączniki do wniosku:

1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;

2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy;

3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;

4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;

5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;

6. potwierdzenie dokonania płatności;

7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;

8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy

9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;

10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;

11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;

12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Procedowanie wniosków – etapy rozpatrywania wniosku:

1. rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;

2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;

3. w przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania;

4. jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę;

5. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;

6. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;

7. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;

8. umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

9. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;

10. zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;

11. zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

O programie “Moje Ciepło”

 • celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prokonsumenckiej;
 • zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zmniejszenie emisji CO2
 • budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł;
 • do 7 000 zł dofinansowania na powietrzną pompę ciepła;
 • dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym;
 • kontakt w sprawie programu: mojecieplo@nfosigw.gov.pl;
 • koordynator programu: Rafał Kułak nr tel. +48 22 45 95 934.
 • o dofinansowanie lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Przydatne linki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *