Czyste Powietrze – W 2024 pompa ciepła do 135000 zł taniej

Po lewej stronie jest świnka skarbonka, po prawej pompa ciepła. Z przodu obrazu znajduje się białe logo z napisem Czyste powietrze czysty wybór. Twój wybór!

Program Czyste Powietrze 2024 a pompa ciepła w skrócie

Najważniejsze informacje związane z dofinansowaniem do pompy ciepła w programie Czyste Powietrze:

 • Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • Dofinansowanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku oraz wymianę starego źródła ciepła na pompę ciepła;
 • Maksymalna kwota dofinansowania zależy od dochodów i wynosi od 66 000 zł do nawet 135 000 zł.
 • Obowiązuje nabór w trybie ciągłym. Podpisywanie umów z beneficjentami jest przewidziane do 31.12.2027 r., natomiast środki będą wydatkowane do 30.09.2029 r.

Aktualizacja programu „Czyste Powietrze”

W dniu 15 Lipca 2022 r. zostały wprowadzone bardzo istotne zmiany dla osób zamierzających skorzystać z programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze Plus” bo tak został nazwany program po zamianach, oferuje jeszcze większe kwoty dofinansowania dla osób z najniższymi dochodami, a więc z Poziomu II i Poziomu III. Najważniejszą zmianą w programie, prócz zwiększonej kwoty dofinansowania, jest możliwość skorzystania z opcji „prefinansowania” – czyli wypłatę części lub całej dotacji przyznanej Beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z programem.
Poniżej przedstawiamy wszystkie zmiany programu „Czyste Powietrze +”

Dotacja z prefinansowaniem – nowe możliwości na zakup pompy ciepła

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem:

 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
  Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
  *zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  *pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
  *Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
  *zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  *zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).
 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
 • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
 • Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
 • Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
 • Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
 • Wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Wzor-umowy-beneficjenta-z-wykonawca-%E2%80%93-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022.docx

Zwiększona dotacja poziomu II – podwyższony poziom dofinansowania

Opcja 1:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.
(w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:
– 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2:

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 25 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

Zwiększona dotacja poziomu III – najwyższy poziom dofinansowania

Opcja 1:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.
(w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:
– 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2:

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 40 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

W poradniku znajdziesz informacje o całym programie Czyste Powietrze i dokładniejsze informacje, jak sfinansować pompę ciepła w 2022 roku. Możesz otrzymać nawet 35.000 zł, ale musisz spełnić konkretne warunki, czyli np. nie przekroczyć progów zarobkowych.

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

Rządowy program “Czyste powietrze” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła (starych
i nieefektywnych na paliwo stałe) oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Budżet programu na lata 2018 – 2029 wynosi aż 103 miliardy złotych. Program “Czyste powietrze” porozumiał się już z niemal 2064 gminami (stan na 03.06.2022 r.), co stanowi 83% wszystkich gmin znajdujących się w Polsce oraz z Bankami które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze takimi jak: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas, Credit Agricole oraz wieloma innymi.

Sprawdź, na jakie dofinansowanie się kwalifikujesz ze swoimi zarobkami

Beneficjenci programu “Czyste powietrze” mogą liczyć na dotację nawet do 69.000 zł
w zależności od poziomu dofinansowania, a sam program został podzielony na 3 poziomy.

Poziom I – dochody jednego wnioskodawcy muszą być mniejsze niż 100 tys. zł

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – maksymalne dofinansowanie wynosi 30.000 zł w zależności od wybranej opcji.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-1

Podstawowy poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Maksymalna kwota dla pomp ciepła to 13.500 zł dla pomp powietrze-woda i 20.250 zł dla gruntowej.

Poziom II – dochody wnioskodawcy nie mogą przekroczyć 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2189 zł
w gospodarstwie jednoosobowym

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – maksymalne dofinansowanie wynosi 37.000 zł w zależności od wybranej opcji.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-2

Podwyższony poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Maksymalna kwota dla pomp ciepła to 18.000 zł dla pomp powietrze-woda i 27.000 zł dla gruntowej.

Poziom III – dochody wnioskodawcy nie mogą przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 1260 zł
w gospodarstwie jednoosobowym*

Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – maksymalne dofinansowanie wynosi 69000 zł w zależności od wybranej opcji.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-3

*planowane uruchomienie w ramach II fazy wdrażania poziomu najwyższego Programu, w 2023 r.

Okres wdrażania oraz realizacja przedsięwzięcia programu:

Program wdrażania realizowany będzie w latach 2018 – 2029, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą od 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.
 3. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:
  – dla dotacji poziomu podstawowego i podwyższonego programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
  – dla dotacji poziomu najwyższego programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku
  o dofinansowanie
  – dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku
  o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Pełne dane na temat wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania, znajdziecie na oficjalnej stronie programu https://czystepowietrze.gov.pl/

Najwyższy poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Maksymalna kwota dla pomp ciepła to 27.000 zł dla pomp powietrze-woda i 40.500 zł dla gruntowej.

Warunki dofinansowania

 • wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku
  o dotację oraz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego (dotyczy Beneficjentów z podstawowego
  i podwyższonego poziomu dofinansowania).
 • dotacja przyznawana i wypłacana jest przez WFOŚIGW swoim działaniem obejmujący teren województwa, w którym modernizowany budynek jest zlokalizowany.
 • wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystane do termomodernizacji muszą być fabrycznie nowe.
 • ubiegać się można również o dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy Beneficjentów z podstawowego
  i podwyższonego poziomu dofinansowania).
 • w sytuacji wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym dotacja przysługuje osobno na każdy z tych lokali.
 • nie udziela się dotacji na przedsięwzięcia, na które Beneficjent otrzymał już dofinansowanie
  w ramach programu „Stop Smog”
 • dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku
  o dofinansowanie lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Forma dofinansowania w zależności od wybranego poziomu dofinansowania:

 • Poziom podstawowy – dotacja oraz dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • Poziom podwyższony – dotacja, pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie) oraz dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • Poziom najwyższy – dotacja (bez ścieżki bankowej) oraz pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

Nieliczne przedsięwzięcia dofinansowywane i wspierane przez program:

 • demontaż obecnego pieca oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda, do celów ogrzewania lub ogrzewania i C.W.U.
 • demontaż obecnego pieca oraz zakup i montaż pompy ciepła gruntowej , do celów ogrzewania lub ogrzewania i C.W.U.
 • demontaż obecnego pieca oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub C.W.U. (w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie
z Programu „Czyste Powietrze”

Wnioski można składać:

Instrukcja krok po kroku jak złożyć wniosek za pomocą „Portalu Beneficjenta”:

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/preview?pru=AAABckud9b8*PtTt_tn5eJdJAjETvaxrlg#

Nabór do pierwszej części programu “Czyste Powietrze” upoważniającej do skorzystania
z podstawowego poziomu dofinansowania ruszył 15 maja 2020 r., a nabór wniosków w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (nawet do 69.000 zł) został wprowadzony 25.01.2022 r. Uwaga: należy bacznie przyglądać się zmianom w programie, ponieważ nowa wersja programu umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożonym wnioskiem oraz umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. Zmiany w programie są reakcją na sytuację rynkową i wzrost cen paliw, więc jeśli nie kwalifikujesz się do programu, w przyszłości może to ulec zmianie.

Ostatnie 10 najważniejszy zmian w programie:

 1. uproszczenie zasad przyznawania dotacji;
 2. włączenie programu JST;
 3. skrócenie czasu rozpatrywania wniosków;
 4. uproszczenie wniosku o dotację;
 5. wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 6. włączenie w program sektora bankowego;
 7. integracja z programem “Mój Prąd”;
 8. powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym;
 9. dotacje dla tych którzy wymienili już źródło ciepła;
 10. możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Kalkulator dotacji:

Kalkulator dotacji jest przeznaczony dla osób, które planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach poziomu podstawowego i podwyższonego programu „Czyste Powietrze”,
a w szczególności planują uzyskać kredyt z dotacją i złożyć wniosek w tzw. ścieżce bankowej. Wnioskodawcy poziomu podstawowego i podwyższonego programu, korzystający ze ścieżki bankowej nie mogą takich wyliczeń przeprowadzić w samym wniosku, ponieważ formularz bankowy jest bardziej ogólny, zawiera tylko pakiety przedsięwzięć, a nie pojedyncze elementy (rodzaje źródeł ciepła, instalacje, materiały budowlane potrzebne do termomodernizacji budynku).
Osoby zainteresowane najwyższym poziomem dofinansowania programu, mogą wyliczyć możliwy poziom dofinansowania dla swojego przedsięwzięcia wypełniając wstępnie wniosek
o dofinansowanie. Kalkulator dotacji i tzw. ścieżka bankowa nie obejmuje najwyższego poziomu programu „Czyste Powietrze”. Formuły wbudowane w sam wniosek działają na tych samych zasadach co w kalkulatorze.
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Ulga termomodernizacyjna

Dotacje uzyskiwane w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z podatkową ulgą termomodernizacyjną. Dotacja oraz ulga to instrumenty od siebie niezależne, które wspierają przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku
z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać min. na:

 • zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem;
 • zakup i montaż ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem;
 • zakup i montaż kolektora słonecznego wraz z osprzętem;
 • zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła
  i chłodu.

Więcej na temat: odliczania pomp ciepła od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Czy warto skorzystać z dotacji – dofinansowania ?

Wraz z wprowadzeniem pakietu “Fit for 55” który zakłada redukcję emisji CO2 do 55% w roku
2030 r., Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych „ze źródeł zainstalowanych w budynku”. W praktyce oznaczałoby to więc zakaz używania nie tylko pieców węglowych czy olejowych, ale i gazowych. Miałby on obowiązywać od 2027 r. dla nowych budynków i od 2030 r. – dla modernizowanych (gruntownie remontowanych).

Jak widać warto skorzystać z programu “Czyste Powietrze” ponieważ dzisiejszy postęp technologiczny do ogrzewania domu przeszedł bardzo długą drogę, aby urządzenia były bardziej wydajne, ekologiczne oraz co najważniejsze wykorzystujące energię odnawialną

(np. pompa ciepła). Dzięki dofinansowaniu twoje koszty ogrzewania mogą spaść nawet o 60%, zmniejszyć emisję smogu o 96%, a rocznie możesz zaoszczędzić nawet 4500 zł.

Nie wiesz jakiej Efektywności Energetycznej potrzebujesz ? W ramach Rządowego programu “Czyste powietrze” została uruchomiona specjalna platforma “Ekspertów Efektywności Energetycznej” na której możesz znaleźć eksperta oraz umówić spotkanie na wykonanie audytu energetycznego który sprawdzi i oceni aktualną efektywność energetyczną oraz przedstawi zalecenia dotyczące modernizacji domu. Koszt usług świadczonych przez Ekspertów EE ustalasz bezpośrednio z ekspertem. W programie „Czyste Powietrze” możesz uzyskać refundację do 1000 zł poniesionych kosztów audytu. https://peee.gov.pl/pl

Program „Czyste Powietrze” w liczbach:

(dane od 19.09.2018 do 03.06.2022)

 • złożone wnioskI: 448.623 szt
 • dofinansowanie z wniosków: 7.976.543.885 zł
 • podpisane umowy: 376.145 szt
 • dofinansowanie z umów: 6.396.067.229 zł
 • wypłacone dofinansowania: 2.945.947.592 zł

Wnioskowane źródła ciepła:

(dane od 19.09.2018 do 30.04.2021)

 • pompy ciepła powietrze: 16,45%
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody: 3,52%
 • kotły gazowe kondensacyjne: 42,27%
 • kotły olejowe: 0,14%
 • kotły na biomasę: 20,83%
 • kotły węglowe (wycofane od 01.01.2022r.): 14,8%
 • system ogrzewania elektrycznego: 1,66%
 • węzły cieplne: 0,33%


Ranking 75 pomp ciepła

Przydatne linki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *